Wifi และเครือข่ายมือถือ

ฉันไม่ดีที่ reminiscing มองย้อนกลับไปในวันเก่าที่ดี เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจน้อยกว่าที่มองไปยังอนาคตและตัดสินใจว่าเราสามารถทำอะไรต่อไป อย่างไรก็ตามในการเขียนหนังสือเล่มนี้ฉันต้องมองย้อนกลับไปและย้อนรอยขั้นตอนที่เรานำมาใช้ในการนำธุรกิจสองแห่งมารวมกันเพื่อสร้างจำนวนหนึ่ง

Read More &#8594